Ankara Hosting

Sözleşme

Web Hosting Sözleşmesi

Madde 1: Konu

Bu Sözleşmenin konusu Müşterinin kiraladığı, özel alan isimleri(domain name) ile istihdam ettiği kişilere elde edilmiş olan alan isimlerinin kişilere, Müşterinin şubelerine veya ticari temsilcilerine ait olan veya kullanım hakkı yasal olarak elde edilmiş internet alan isimlerinin (domain name), Müşterinin istediği şekilde dizayn ettirdiği yaptırdığı web sayfalarının ve bilumum bilgilerin Ankara Hosting 724 serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlanmasına ait hizmetlerin verilmesidir.

Madde 2: Tanımlar

Web Adresi: Sorunluluğu ve Tedariki web alanı kiralayıp kullanan Müşteri'ye ait internet ortamında sayfalarına erişim için gerekli kayıt ve pozisyon bilgisi.
Web Hosting: Server üzerinde sunulan bütün bilginin ve görüntünün web sayfaları düzeninde yer alması.
İnternet Sitesi: Home page ve sair bilginin internet ortamında tanımlı bir web adresi ile ulaşılan sunucu bünyesinde bulundurulması ile yaratılmış mevki ve bilgilerin tamamının birlikteliğini niteleyen sanal yer.
Domain Name: İnternet ortamında yayınlanan elektronik bilgilere erişimi mümkün kılan ve bu bilgilerin bulunduğu alanın alan ismidir.
Bilgi (Data): İnternet Ortamında erişebilir olarak sunucu üzerinde muhafaza edilen ve zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey.
Home Page: Sunumu gerçekleştirilen sayısal bilgi için internet kullanıcılarının eriştiği ilk web sayfasıdır.
Host: Server Nitelikli İnternet ortamında sunulan bütün bilgiyi muhafaza eden bilgisayar.
Link: Bilimim hypertex, metin, AnkaraHosting724 Reklam kuşağı ve kutusu, logo içerik listeleri (Hepsine birden grafiksel görüntü denilecektir) gibi müşterinin internet sitesinden ilgili başka internet sitelerine bu grafiksel görüntülerin seçilip tıklanması ile erişimin sağlandığı internet sitelerine geçiş yolu.

Madde 3: Ankara Hosting 724’ün Yükümlülükleri ve Sorumluluğu Olmadığı Haller

3.1 Ankara Hosting 724 müşterinin seçtiği Hosting (Alan barındırma) paketinin özellikleri dahilinde web alanı'nı kiraya vermek ve çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.
3.2 Hizmet alınan servis sağlayıcının hatlarında meydana gelen arızalar halinde Ankara Hosting 724 gerekli başvuru ve arıza takip işlerini gerçekleştirecektir.
3.3 Hizmet alınan servis sağlayıcı tarafından sebep olunan Ankara Hosting 724’ün kontrolünde olmayan problem ve gecikmelerden sorumlu tutulamaz.
3.4 Ankara Hosting 724 Müşterinin arzu ettiği bütün bilgi ve belgelerin internet ortamında sunulması için web tasarımında yapılacak değişiklikler olanak tanıyacak şekilde ulaşımı mümkün kılacaktır.
Müşterilerin Web alanları üzerinde bulunan, eklenen çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili çıkacak tüm sorunlar Müşterinin sorumluluğunda olup her halükarda bu sorun ve bilgilerin varlığından Ankara Hosting 724 sorumlu olmayacaktır.
3.5 Serverlara da ve web alanlarında meydana gelecek yazılımla ve donanımla ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarında Ankara Hosting 724 sorumlu tutulamaz.
3.6 Müşteriye tahsis edilecek web alanlarında müşterinin web üzerinde açacağı sayfadaki bilgi ve içeriklerden Ankara Hosting 724 sorumlu olmayacaktır.
Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak Müşteri ve üçüncü şahısların dâhil olduğu her türlü ihtilafta Ankara Hosting 724 sorumlu olmayacak ve sorumluluğa gidilmesi halinde Ankara Hosting 724 hizmeti durdurma hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından Ankara Hosting 724'in sorumluluğuna gidilmesi halinde bütün yükümlülük müşteriye ait olup Ankara Hosting 724’ün bütün zararları Müşteri tarafından tazmin edilecektir.

MADDE 4: MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, Ankara Hosting 724’ün kiraya verdiği server, web alanı veya server network sistemini bu sözleşmedeki amaçlar için ve yasal faaliyetler için kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşme uyarınca yayınlanacak WEB sayfaları yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, örf ve adetlerine genel ahlak kurallarına uygun olacaktır.
4.2. Müşteri, iş bu sözleşme uyarınca kendine sağlanan hizmet ve imkânları Ankara Hosting 724’ün onayı olmaksızın üçüncü kişi veya kuruluşlara devredemez.
4.3. İnternet ortamında yayınlanan Web sayfaları ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar MÜŞTERİ tarafından yapılacak olan bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait mali yükümlülük, MÜŞTERİ tarafından karşılanacak Ankara Hosting 724 her halükarda bu konunun ve bundan doğacak ihtilafların dışında tutulacaktır.
4.4. Ankara Hosting 724’ün mevcut çalışma esasları ve ileride iş yönetiminde yapılacak değişikliklerin aynen sözleşmeye yansımasını kabul eder. Fiyat artışı piyasa koşullarına göre Ankara Hosting 724 tarafından MÜŞTERİ 'ye 30 gün önceden bildirilecektir. Ankara Hosting 724’ün Servis Sağlayıcı a ödemek zorunda olduğu ücretlerde oluşacak artışı aldığı hizmete oranla aynen üstleneceğini ve hizmet ücretini arttıracağını kabul ve taahhüt eder.
4.5. Ankara Hosting 724 tarafından kiralanan server’lar da ya da web alanlarında lisanssız yazılım kullanılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerideki tarihlerde kurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının sözleşme geçerli olduğu sürece Ankara Hosting 724’e verilmesi gerekmektedir. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu tutulacaktır. Her halükarda MÜŞTERİ kullanacağı yazılımların Ankara Hosting 724 tarafından onayını almadan kullanamayacaktır.
4.6. Ankara Hosting 724 tarafından kiralanan server'ların ve web alanlarının gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı güvenliğinden MÜŞTERİ sorumludur. Ankara Hosting 724, proje kapsamında gereken güvenlik altyapısını sağlayacak ve güvenlik için gerekli yazılım/donanımın düzenli upgrade'lerini yapacaktır. Saldırıların takip edilmesi ve gereken önlemlerin alınmasından Ankara Hosting 724 sorumludur. Ancak buna rağmen, meydana gelebilecek saldırılara karşı Ankara Hosting 724 sorumlu olmayacaktır.
4.7. İnternet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü telif hakkı ve sair fikri mülkiyet haklarından MÜŞTERİ sorumlu olup karşılığı olarak ödenecek ücret ve sair tazminatları MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. Ankara Hosting 724’ün her halükarda bu konular dışında tutacağını ve zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.8. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak önerilen fiyat teklifindeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.
4.9. Yukarıda Madde 3.6. ile ilgili olarak MÜŞTERİ, hukuken ve ekonomik olarak doğacak sorun ve sorumlulukların tek muhatabı olacağını, Ankara Hosting 724’ün MÜŞTERİ ye ait AnkaraHosting724 Reklam işleri ve alt müteahhitlik hizmetlerinden zarar görmesi halinde bunu tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.10. Ankara Hosting 724’ten alacağı hizmet kapsamında kendi müşterilerine toplu elektronik posta atmak durumunda kalacaktır. Yollanması gereken bu postalar, Ankara Hosting 724’ün İnternet trafiğinin düşük olduğu saatlerde yollanacaktır. Bu konuda Ankara Hosting 724, MÜŞTERİ 'ye yollanabilecek saatler konusunda bilgi verecektir.

MADDE 5:  SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

5.1. Bu sözleşme servis başlangıç tarihinden itibaren Müşteri tarafından ödeme yapıldığı ay/yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.
5.2. Sürenin bitiminden sonra sözleşme otomatik olarak yıllık süreler şeklinde uzatılır. Ancak, ilk hizmet sürenin bitiminden önce, taraflardan birinin sona erdirme isteğini 1 ay önce yazılı olarak diğer tarafa bildirmelidir, aksi takdirde sözleşme alına hizmet süresi ay için yenilenmiş sayılır. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşme ve varsa eklerinde günün değişen şartlarını yansıtacak şekilde değişiklik yapılabilecektir.

MADDE 6:  ÜCRET VE ÖDEME

6.1. Ankara Hosting 724 tarafından sunulan hizmetler karşılığı olarak bir ücret ödeyecek olup, hizmetin bedeli, Ankara Hosting 724 ve MÜŞTERİ arasında yapılan bu akde ek olarak kabul edilecek ve Ankara Hosting 724 tarafından MÜŞTERİ 'ye sunulan http://www.ankarahosting724.com adresinde geçen rakamlar üzerinden tahsil edilecektir.
6.2. MÜŞTERİ, Ankara Hosting 724’e ödemelerini hizmetin verilmesinden önce peşin olarak ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
6.3. Ankara Hosting 724 kiralama ve Hosting hizmetleri sözleşmeleri yılık olarak yapılır http://www.ankarahosting724.com adresinden yer alan sınırlar dâhilin de yıllık peşin olarak tahsil adilir.
  6.4. Ankara Hosting 724 tarafından MÜŞTERİ'ye tahakkuk ettirilen ücretler süresi içerisinde ödenmemesi halinde YTL için web alanı ödeme gününden dört gün sonra kapatılacaktır. MÜŞTERİ'nin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son ödeme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödememesi MÜŞTERİ'ye verilen Server Kiralama ve Hosting Hizmeti Ankara Hosting 724 tarafından durdurulacaktır.
6.5. MÜŞTERİ'nin temerrüdü halinde, ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ'ye verilen hizmetler Ankara Hosting 724 tarafından her zaman geçici süre ile durdurulabilir. Ankara Hosting 724 temerrüdün 45 gün devamı halinde 45. günün sonunda sözleşmeyi feshedip etmemekte serbesttir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip MÜŞTERİ tarafından derhal ödenecektir.
6.6. Sözleşmenin feshi ile Ankara Hosting 724’ün başlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ ödeme tarihine kadar takip boyunca da aylık %15 temerrüd faizi ve alacağın %10 tutarında avukatlık masrafını Ankara Hosting 724'e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6.7. MÜŞTERİ ihtiyacı olan kapasitenin arttırılmasını talep ederse, bunun için Ankara Hosting 724’e 15 gün önceden yazılı talep ile bildirecektir. Ankara Hosting 724, mevcut bağlantıları çerçevesinde MÜŞTERİ 'ye mevcut koşullarda hizmet verip veremeyeceği konusunda MÜŞTERİ'yi bilgilendirecektir. MÜŞTERİ'den gelecek talep ile servis sağlayıcı firmaya yeni server başvurularında bulunacak ve hatların tahsisini müteakip, MÜŞTERİ'ye talep ettiği kapasiteyi verecektir.

MADDE 7: GİZLİLİK

7.1. EİS HOSTING ve MÜŞTERİ, birbirleri hakkında öğrendikleri her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder.
7.2. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; Ankara Hosting 724 tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi Ankara Hosting 724'in iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı, araştırılması, geliştirilmesi, imali ve satış dahil), proses veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi dahil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe Ankara Hosting 724 bilgi kaynaklarına/sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dahil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla kapsamaktadır.
7.3. Bilginiz hâlihazırda taraflara ait, ya da kamuya açıklanan, herhangi bir kısıtlama olmadan üçüncü şahıslardan haklı olarak elde edilen bir bilgi olması halinde burada belirtilen yükümlülük geçerli değildir.
7.4. Burada belirtilen yükümlülükler süresiz olup, iş bu sözleşme sona erse dahi devam edecektir.


MADDE 8: SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE FESHİ

8.1. Bu sözleşme servis başlangıç tarihini müteakip hizmetin başlamasının Ankara Hosting 724 tarafından MÜŞTERİ ye ihbar edilmesi ile yürürlüğe girecektir.
8.2. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme Ankara Hosting 724 tarafından ihbara gerek kalmaksızın feshedilecektir.
a-) Ankara Hosting 724’ün yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ'nin almakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi.
b-) MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya piyasaya olan borçlarını ödemekte acze üştüğüne ait aciz vesikası alması.
c-) MÜŞTERİ'nin bu sözleşmenin Gizlilik ve Rekabet Yasağını ilgilendiren maddelerindeki şartları ihlal etmesi.

MADDE 9: ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

İş bu sözleşme on iki (12) Madde, bir (1) ek, iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza edilmişi olup doğacak ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.

MADDE 10: SERVER veya WEB ALANI ÜZERİNDE KULLANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA KOPYALARI

Müşteri tarafından kullanılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar 15 gün içinde, yeni alınacak diğerleri de fatura tarihini müteakip 30 gün içinde Ankara Hosting 724'e sunulacaktır.

MADDE 11: MÜCBİR SEBEPLER

Yasal olarak geçerli sayılan tabii afet, iş yavaşlatma ve grev benzeri mücbir sebeplere ek olarak servis sağlayıcıdan kaynaklı tüm arızalar, Ankara Hosting 724'in ana merkezinde meydana gelebilecek 72 saatten daha uzun süreli elektrik kesintileri mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

MADDE 12: BAND GENİŞLİĞİ

Ankara Hosting 724 tarafından yayınlanmakta olan SERVER ın sınırsız band genişliği olmakla beraber, Aylık Trafik ortalaması http://www.ankarahosting724.com  adresinden yer alan sınırların üzerine çıktığı takdirde her GB için tarafların aralarında mutabık kalacağı fiyat üzerinden anlaşma sağlanır ve servis durdurulmadan hizmete devam edilir.

 
7 gün /24 Saat Destek

Bizlere haftanın her günü ulaşabilirsiniz.

09:00 - 18:00 Haftaiçi (0312) 283 46 45

 

AnkaraHosting724.com bir internetsitesibiz İnternet Hiz. Ltd.Şti.
Adres : Eryaman / ANKARA

Acil Destek (0533) 612 20 54

Email destek@ankarahosting724.com
MSN destek@ankarahosting724.comMüşteri Girişi

Kullanıcı Adınız

Şifreniz
Webmail

Webmail